คู่มือการติดตั้ง COBRA 10 / CAMP 2076 SN 00234

คู่มือการติดตั้ง COBRA 10 / CAMP 2076 SN 00234

FALL ARRESTER BLOCK 10 M. (SRL - SELF RETRACTABLE LIFELINE)
สายกันตกแบบยืดหดกลับได้ ความยาว 10 เมตร

ข้อมูลทางเทคนิค COBRA 10 / CAMP 2076 SN 00234
ใบรับรองสินค้า COBRA 10 / CAMP 2076 SN 00234