หนังสือรับรองคุณภาพ ABS Safety Hike

หนังสือรับรองคุณภาพ ABS Safety Hike

ABS Safety Hike Vertical Protection System
ระบบสายช่วยชีวิตนี้ ติดตั้งที่บันได (Ladder) แบบถาวร
เพื่อความปลอดภัยขณะปีนขึ้นหรือลงบันไดในแนวดิ่ง

คู่มือการติดตั้ง ABS Safety Hike (EN & DE)
ข้อมูลทางเทคนิค CAMP 1095