โบรชัวร์ A-SAFE HORIZON AS 4000

โบรชัวร์ A-SAFE HORIZON AS 4000

HORIZONTAL ANCHORAGE LIFELINE SYSTEM
ระบบสายช่วยชีวิตแนวราบ ติดตั้งบนโครงสร้างแบบถาวร
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

คู่มือการใช้งาน Spanset
A-SAFE AS4000 Horizon (Product Literature)